Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg

Nieuwsbericht

Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg ter inzage

25 november 2020

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet versterkt worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Iedereen kan hiervan kennis nemen en daarop reageren. Het ontwerp projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen liggen samen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage. Mocht u het niet eens zijn met (een onderdeel van) het projectplan, of de andere stukken, dan kunt u een zienswijze indienen.

Het ontwerp projectplan Waterwet en de overige stukken zijn digitaal in te zien via www.coordinatiegelderland.nl. Op deze website staat ook op welke locaties de papieren stukken liggen en hoe u een zienswijze kunt indienen tijdens de ter inzagelegging. Dit is de laatste formele gelegenheid om te reageren in de juridische procedure.

Bijeenkomst met uitleg

Op maandag 14 december om 19.00u kunt u uitleg krijgen over het proces en algemene vragen stellen. Vanwege de Corona maatregelen vindt deze bijeenkomst online plaats. Graag vooraf aanmelden via een e-mail aan Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. De sessie is daarna terug te kijken op
www.wsrl.nl/TielWaardenburg. Daar staat ook meer informatie over deze dijkversterking.

Connect2Jeugd: Futsalcup2020 Bommelerwaard

word het beste team van de regio

Wanneer:

in de herfstvakantie 21 oktober 2020 van 10.00 uur – 16.00 uur
10 teams – 12 – 15 jaar
15euro per team inschrijfgeld – lunchpakket max 8 delnemers per team – begeleider 18+

Locatie:

Sporthal de Ring – Thorbeckestraat 55 Zaltbommel

Contactpersonen:

Ricardo Beset 06-23330326
Cris de Groot 06-44426716

Werkzaamheden in de Kapelstraat

ontvangen van: Marcin Borowski
Projectleider Openbare Ruimte

 

Werkzaamheden Kapelstraat te Ophemert

Gemeente West Betuwe is momenteel bezig met werkzaamheden in de Kapelstraat in Ophemert. Het gaat hier vooral om rioleringswerkzaamheden. Daarnaast krijgt deze straat nieuw straatwerk en een nieuwe inrichting. De verwachting is, dat het werk voor de bouwvakvakantie wordt afgerond.

Gelet op de extreem lage grondwaterstanden wordt ook meteen de vuilwaterriolering vervangen. Dit betekent afwijking van het oorspronkelijke plan. Dat plan ging uit van relining (het riool voorzien van een kunststof binnenvoering). De nieuwe riolering komt in de rijbaan te liggen. De oude riolering wordt opgevuld en afgedicht (dämmeren).

Om werk met werk te maken en daarmee kosten te besparen, gebruikt de aannemer voor de aanvulling van de rioleringssleuf in de Kapelstraat circa 1000m3 zand uit het bestemmingsplan Slingerbos. Dit laatste staat los van mogelijke toekomstige woningbouw in dit gebied.

Dorpstafel in oprichting i.s.m. Levend Landschap Ophemert

Bewoners welkom op ons digitale platform van  Levend Landschap Ophemert

Wilt u meedenken in projecten waardoor we het landschap rond Ophemert aantrekkelijker en meer ‘beleefbaar’ kunnen maken? Of meer bekendheid geven aan de cultureel historische waarde van Ophemert? Doe dan mee aan het vormgeven, opstarten en/of uitvoeren van projecten ten behoeve van het landschap van Ophemert. De werkgroep Levend Landschap Ophemert maakt nu haar start en u kunt participeren.

Werkgroep Levend Landschap Ophemert

Net voordat we werden geconfronteerd met het Covid 19 virus is de werkgroep Levend Landschap Ophemert, met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gestart met de oprichting van de werkgroep. Het streven is om samen met bewoners van Ophemert landschapsprojecten op te zetten en vorm te geven om daarmee het landschap van en rondom Ophemert aantrekkelijker en meer ‘beleefbaar’ te maken. Een eerste brainstormsessie van mogelijke projecten heeft met de werkgroepsleden plaats gevonden. Hierbij zijn onderstaande ideeën genoemd, onderverdeeld in 5 thema’s, zonder daarmee het gevoel te hebben compleet te zijn:

Thema Cultuurhistorie en streekgeschiedenis

  • Onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Ophemert. Het idee is om het verleden beleefbaar te maken.
  • Herbouw Mauritstoren(s) aan de Waal. De Mauritslinie weer zichtbaar maken door torens langs de Waal her te bouwen.

Thema landschap en biodiversiteit

  • Versterken van de landschaps- en natuurwaarden op het kasteelterrein Ophemert en de omliggende gronden.
  • Zwerfafval opruimen (deze werkgroep is al volop actief in Ophemert).

Thema hoogstamfruit

  • Oprichten van een hoogstambrigade.
  • Aantrekkelijker maken van het openbaar (snipper)groen.

Thema natuureducatie

  • Aanleg van een moes- of heemtuin.

Thema toegankelijkheid

  • Herstel en verbinden van oude paden door middel van de ontwikkeling van een Klompenpad.

Uw bijdrage

Heeft u aanvullende ideeën, een netwerk, kennis die u wilt inbrengen of wilt u graag helpen? Laat het dan, voor 31 januari weten, via https://landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-ophemert/ of per mail naar p.majoie@hotmail.com. Na het verzamelen van aanvullende ideeën willen we volgende stappen gaan zetten. Keuzes maken uit de diverse ideeën, plannen maken hoe de projecten verder vormgegeven kunnen worden, wie erbij te betrekken zijn en voornamelijk de plannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Bedankt namens de werkgroep Levend Landschap Ophemert

Wilma Adriaans, Mieke Degenaar, Aart Kusters, Jetty van Lith, Patricia Majoie, Wim Scherphof