Dorpstafel

Dorpstafel Ophemert

De Dorpstafel Ophemert is een groep van vrijwilligers uit ons dorp die zich inzet om de leefbaarheid in Ophemert te behouden en te versterken, en de saamhorigheid en de identiteit van het dorp te bevorderen. Dit met het oog op de toekomt voor jong en oud, op basis van thema’s en items van de kernagenda.

Contact: dorpstafelophemert@outlook.com
of via onze brievenbus bij de ingang van Huis op Hemert.

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit Ophemert. Deze dorpstafel wordt gevormd door 6 enthousiaste inwoners en maakt zich sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en het buitengebied rond Ophemert.

We hebben een geweldig dorpshuis (Huis op Hemert), waar veel activiteiten plaatsvinden. De school bloeit, de natuur is prachtig en er zijn nog best veel voorzieningen in de buurt. Toch zijn er ook maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, eenzaamheid, verkeersonveiligheid en het gebrek aan woonruimte. En er staan grote projecten voor de deur, zoals de ontwikkeling van de nieuwe buurt Slingerbos, de aanleg van de dijkversterking en landschapsontwikkelingen in De Steendert. De dorpstafel wil inwoners daarover actief informeren en aanspreekpunt zijn voor betrokken organisaties.

In de kernagenda zet Ophemert als dorp doelen, aandachtspunten en werkafspraken op een rijtje. De Kernagenda Ophemert 2023 bouwt voort op de eerste kernagenda (2022) die tot stand kwam via een brede bewonersbijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Voor deze kernagenda (2023) werd wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 30 november 2022. Iedereen kon daar bijdragen aan wensen en plannen, in de nieuwe kernagenda staan deze op een rij. De kernagenda wordt in de tweede helft van maart huis-aan-huis verspreid. Deze kernagenda vormt ook een kader voor het contact met de gemeente West Betuwe en wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente.

Het opstellen van deze kernagenda levert geen garantie op dat alle voorstellen ook allemaal uitgevoerd worden. Deze kernagenda is ook niet uitputtend, als onderwerpen niet genoemd worden betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn. Wel geeft deze agenda richting aan elkaar voor het stellen van prioriteiten. En om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Elk jaar maken we samen een update van deze kernagenda.

De Kernagenda bevat zes thema’s:

  1. Veilig verkeer en veiligheid op straat, met onder meer aandacht voor parkeeroverlast, laadinfrastructuur, oud en nieuw, de verkeersinrichting na de dijkverzwaring en inspraak voor de nieuwe Westelijke Randweg Tiel.
  2. Fijn wonen, met onder meer aandacht voor een ontmoetingsplek voor de jeugd, het behoud van dorpsgezicht en de versterking van Huis op Hemert.
  3. Leuke activiteiten, met onder meer aandacht voor het zichtbaar maken van geschiedenis, meer activiteiten op het dorp en betere marketing daarover en de vrijwilliger van het jaar verkiezingen.
  4. Goede gezondheid , met onder meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid, een gezonder leven en onze aanpak met AED’s.
  5. Duurzaam Ophemert, met aandacht voor het isoleren van woningen, het aardgas-loos maken van huizen en bedrijven, aanleg zonnepanelen op daken, etc.
  6. Prachtige natuur en buitenruimte, met aandacht voor de activiteiten van de werkgroep Levend Landschap Ophemert (LLO), waaronder plantenbeurs, wandelingen, klompenpad, de dorpsmoestuin, het vergroenen van het schoolplein en kennis delen over biodiversiteit.

In 2023 staan grote projecten met impact op onze directe leefomgeving op de planning. Ook hier heeft de Kernagenda Ophemert aandacht voor, zoals de nieuwbouw in het Slingerbos, de grootschalige dijkversterking operatie en de ontwikkelingen in natuurgebied De Steendert (Staatsbosbeheer wil daar meer bomen gaan planten).

Welke rol speelt de Dorpstafel nou precies? Onze dorpstafel heeft vooral een faciliterende rol. We zijn een onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners uit Ophemert. Het bestuur wordt gevormd door Matthieu van Tricht (voorzitter), Willem de Zoete (secretaris) en Petra de Haas (penningmeester) en ook lid van de Dorpstafel zijn Jan Prins, Melvin Könings en Dick Riddersma. Verder is er een groot aantal vrijwillige adviseurs en contactpersonen aangesloten. Zo zijn er diverse lijntjes naar verenigingen, organisaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Bij de bijeenkomsten schuiven meestal ook de gebiedsmakelaar Angelique Otten van de gemeente West Betuwe aan en namens Welzijn West Betuwe Hetty van Oord.

De Dorpstafel komt geregeld bij elkaar om de leefbaarheid te versterken. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Daarnaast heeft de Dorpstafel een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op! De onafhankelijke Dorpstafel is geen verlengstuk van de gemeente­politiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat!

Meer informatie? Kijk op https://ophemert.nl/dorpstafel/, stuur een e-mail naar dorpstafelophemert@outlook.com of laat een briefje achter in de dorpstafel brievenbus in Huis op Hemert.

Lees verder > Lees minder

De volgende bijeenkomst(en) door ons georganiseerd:

Meer over de Dorpstafel

Wat doen we?

De vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert werken onafhankelijk en neutraal. Wij willen bevorderen dat Ophemert een fijn dorp blijft waar jong en oud graag woont en wil blijven wonen. We werken met een kernagenda die samen met de inwoners van Ophemert is opgesteld. Voor de verschillende onderwerpen uit die kernagenda zijn werkgroepen waarin ook andere inwoners van het dorp actief zijn.

Voor wie zijn we er?

Verbinding en samenwerking zijn onze sleutelwoorden. Behalve voor de inwoners zijn we er voor de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook kan de Dorpstafel de contacten met overheden zoals gemeente, waterschap en provincie stroomlijnen. Verder hebben we contact met organisaties als het Geldersch Landschap, de AVRI, en de regionale hulpdiensten. Goede ideeën kunnen via de Dorpstafel onder de aandacht van deze organisaties en de overheid worden gebracht en andersom

Een andere functie is die van ombudsorganisatie: opkomen voor de belangen van de inwoners en maatschappelijke- en overheidsorganisaties helpen om hun dienst­verlening te verbeteren.

Wie zijn we?

Bestuur:
Dick Riddersma, Henk Pelt, Jan Prins, Matthieu van Tricht (voorzitter), Melvin Könings, Petra de Haas (penningmeester) en Willem de Zoete (secretaris).

Werkgroepen:

Veilig Verkeer en Veiligheid

Contactpersoon:
Dick Riddersma

Prachtige Natuur

Contactpersoon:
Femke Plantinga

Leuke Activiteiten

Contactpersonen:
Petra de Haas en Melvin Könings

Goede Gezondheid

Contactpersoon:
Hetty van Oord a.i.

Fijn Wonen

Contactpersoon:
Jan Prins a.i.

Nieuwe Waaldijk

Contactpersoon:
Dick Riddersma

Lid worden van een werkgroep of contact opnemen over iets anders? Mail naar dorpstafelophemert@outlook.com

Berichtgeving

Omdat we u zo goed mogelijk willen informeren over zaken die (gaan) spelen in ons dorp communiceren we via verschillende kanalen. Dat is allereerst onze eigen Dorpstafel pagina op deze website, daarnaast vindt u berichten op de Facebookgroep Ophemert voor en met elkaar en in het Hèmers Krantje. We streven er naar u zo vroeg mogelijk te informeren, zodat u kunt meedenken en meepraten.

Contact

Heeft u vragen of ideeën of wilt u deelnemen aan onze werkgroepen of andere activiteiten? Bericht ons dan via dorpstafelophemert@outlook.com of de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert.

Doe Mee!

Wij hopen dat u met ons wilt meedenken en -werken, zodat we samen kunnen zorgen dat ons mooie dorp Ophemert een fijne plek blijft om te wonen en werken. Sluit gerust aan. De dorpstafel is er voor iedereen!
Namens alle vrijwilligers van Dorpstafel Ophemert

Lees meer of …. Lees minder

Neem contact op met de Dorpstafel

dorpstafelophemert@outlook.com
of via de brievenbus naast de ingang van Huis op Hemert

Archief gezonden nieuwsitems

Onder deze link een volledige opsomming : klik hier

Uitgelichte nieuwsitems

Leer reanimeren! Daar redt je levens mee.

Als onderdeel van de Kernagenda activiteiten heeft de dorpstafel geregeld dat er op Goossen Janssenstraat 6 een AED geplaatst zal worden. Op donderdag 23 maart organiseert Just4Safety een instructie avond voor gebruik van de AED en reanimatie. Hier zijn 10 plaatsen voor beschikbaar en deelname is gratis. Meld je snel aan op mail@carlavanmourik.nl

Bel altijd 112 als je denkt dat iemand een hartstilstand heeft. Burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer krijgen een oproep om hulp te bieden. Een deel van hen krijgt de locatie van een AED in de buurt en haalt die eerst op. Door direct 112 te bellen komen er dus mensen in jouw buurt in actie. Je hoeft niet zelf te weten waar de dichtstbijzijnde AED hangt.

Klik hier voor de informatie folder

Lees verder > Lees minder

Dorpstafel Ophemert gaat verder met een nieuw bestuur.

De Dorpstafel Ophemert is een groep van vrijwilligers uit ons dorp die zich inzet om de leefbaarheid in Ophemert te behouden en te versterken, en de saamhorigheid en de identiteit van het dorp te bevorderen. Dit met het oog op de toekomt voor jong en oud, op basis van thema’s en items van de kernagenda.

Het bestuur en de werkgroepen vormen gezamenlijk Dorpstafel Ophemert. Sinds deze zomer is er een nieuw bestuur. Het bestaat nu uit:

1. Matthieu van Tricht – voorzitter
2. Willem de Zoete – secretaris
3. Petra de Haas – penningmeester
4. Dick Riddersma – lid
5. Henk Pelt – lid
6. Jan Prins – lid
7. Melvin Könings – lid

Naast het bestuur zijn er een aantal werkgroepen actief:

1. Veilig Verkeer en Veiligheid
(contactpersoon: Angelique Bos)

2. Prachtige Natuur
(contactpersoon: Femke Plantinga)

3. Goede Gezondheid
(contactpersoon: Dirk Boersma)

4. Leuke Activiteiten
(contactpersonen: Petra de Haas en Melvin Könings)

5. Nieuwe Waaldijk
(contactpersoon: Dick Riddersma)

6. Fijn Wonen
(nog in oprichting)

DOE OOK MEE
Samen maken we ons dorp steeds fijner. Doe ook mee met een van de werkgroepen, er is genoeg te doen! Stuur gerust een mail met je belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Lees verder > Lees minder

Een nieuwe benadering voor bouwen?

Woningbouw is een belangrijk actueel thema in Nederland, ook in Ophemert. Inwoners willen betaalbaar en mooi wonen en wensen keuzevrijheid. Daarvoor is een gevarieerd woningaanbod nodig en de vraag naar woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Gelukkig zijn er nu concrete woningbouw plannen in Ophemert.

Lees verder >>

Lees verder > Lees minder

Gezocht: dorpsgenoten die aan de slag willen gaan

De Kernagenda van Ophemert omvat veel onderwerpen die de inwoners van het dorp raken in hun directe leefomgeving. Gezondheid en welzijn, prachtige natuur, fijn wonen, en nog veel meer thema’s. Dat gaat over lopende activiteiten en ook over nieuwe initiatieven. Is er een onderwerp bij waar u zich ook voor zou willen inzetten? Samen maken we ons dorp steeds mooier, de dorpstafel brengt u graag in verbinding. Er is genoeg te doen, ook achter de schermen. Stuur gerust een mail met uw belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Bekijk de Kernagenda >>

Lees verder > Lees minder

Kandidaat-raadsleden verrast over Kernagenda Ophemert

Op 2 maart organiseerde de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst over de uitvoering van de kernagenda. In 2021 heeft de Dorpstafel met hulp van veel inwoners, organisaties en lokale ondernemers deze kernagenda opgesteld, met thema’s en actiepunten voor Ophemert. Deze variëren van meer veiligheid in het verkeer, meer activiteiten in het dorp, het laten zien van de geschiedenis en bijvoorbeeld het stimuleren van woningbouw. Allemaal onderwerpen die de inwoners raken in hun directe leefomgeving. De kernagenda bevat diverse onderwerpen en concrete plannen.

Lees meer >>

Lees verder > Lees minder

De Kernagenda is klaar!

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Bekijk de Kernagenda Ophemert >>

Lees verder > Lees minder

De Gelderlander – 27-10-2021

Ophemert heeft vaak het gevoel, op z’n Betuws gezegd, aan de ’achterste mem’ te hangen in de gemeente West Betuwe. “We weten dat we van ons moeten laten horen, de gemeente telt liefst 26 dorpen en stadjes’’,  zegt voorzitter Jan Muller van de dorpstafel Ophemert.

Lees het artikel in DE GELDERLANDER

Lees verder > Lees minder

Reacties zijn gesloten.