Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen zetten hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Samen met het Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.’

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood tegen te gaan, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. In september hebben de minister en provincie Gelderland afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden.

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan bijna circa 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat Gelderland in september aan de minister deed. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (tot € 808 per maand), 10% middenhuur (tot € 1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot € 355.000).

Zes regionale Woondeals

De zes regionale woondeals zijn opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt onder meer veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600) en in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd.

De verdeling van de Gelderse te bouwen woningen over de regio’s is als volgt:

Achter-hoek, Steden-driehoek, Regio Foodvalley, Groene Metropool, Regio Noord-Veluwe en Rivieren-land
Aantal woningen resp.:  8.390 – 17.229 – 19.828 – 33.000 – 12.728 – 12.940
Betaalbaar totaal resp.: 70% – 73% – 55% – 64% – 65% – 61%

Totaal 104.117

Woondeal regio Rivierenland

De afgelopen periode hebben de overheden, woningcorporaties en marktpartijen in Rivierenland zich intensief gebogen over de woningbouwopgave. Dit heeft geresulteerd in een ambitieus nieuwbouwprogramma van zo’n 13.000 woningen tot en met 2030, waarvan 28% sociale huurwoningen. In onze regionale Woondeal is verder afgesproken dat alle gemeenten en woningcorporaties hun samenwerking gaan intensiveren in de vorm van een Versnellingstafel sociale huur Rivierenland. Ook zetten we fors in om 400 flexwoningen te bouwen, verdeeld over verschillende locaties in Rivierenland.

Ans Mol-van de Camp, wethouder West Maas en Waal en voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg Wonen: “Wonen in Rivierenland is geweldig en dat gun ik iedereen. De aantrekkelijkheid is mede gelegen in de vele kleine kernen, omringd door water en groen. Maar dit maakt tegelijkertijd onze woningbouwopgave complex omdat grote uitleglocaties vrijwel ontbreken. Gelukkig leeft bij alle betrokken partijen, van overheden tot corporaties en marktpartijen, het besef dat er snel wat moet gebeuren. Onze ambities kunnen we alleen samen waarmaken. De tijd van praten is voorbij: handen uit de mouwen en bouwen.“

Meer investeren in woningbouw

Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden), maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de woondeals. Rijk, provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland.

 

 

Reacties zijn gesloten.