Locatie gezocht voor openbare laadpaal

De gemeente wil nog een openbare laadpaal plaatsen in Ophemert. Weet jij misschien een goede plek?

De nieuwe locatie moet een openbare parkeerplaats zijn waar veel mensen komen en waar nog geen laadpaal staat. Misschien voor Huis op Hemert? Of bij het voetbalveld? Of aan de andere kant van het dorp vlak bij speeltuin Slingerbos?

Stuur uiterlijk 28 januari een mailtje naar de Dorpstafel en laat jouw voorkeur weten: dorpstafelophemert@outlook.com

Werken aan de Bommelweg

Van de Dorpstafel – Binnenkort gaat de Bommelweg op de schop. Het gaat om het deel vanaf de gemeentegrens bij Est (West Betuwe) tot en met de kruising met de Bredestraat.De weg wordt ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig voor wegen waar een maximum snelheid van 60 km per uur geldt. Dat betekent dat er fietssuggestiestroken, plateaus en wegversmallingen komen.

De verwachte start van het werk is februari 2022. De werkzaamheden duren naar verwachting acht weken. Tijdens het werk zijn er omleidingen.

Lees het volledige bericht van de gemeente, en bekijk tekeningen van de plannen: https://www.tiel.nl/bommelweg-wadenoijen

Kernagenda Ophemert in kerstsfeer aangeboden

Op donderdag 16 december kwam de Dorpstafel Ophemert bijeen om de kernagenda officieel aan te
bieden aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe. Het werken met kernagenda’s is een nieuwe manier om inwoners actief betrokken te houden bij de zaken die lokaal spelen. In de grote gemeente West Betuwe met 26 kernen ontstaan steeds meer dorpsraden en dorpstafels om als nieuwe schakel te functioneren tussen inwoners en het gemeentebestuur.

Voorzitter Jan Muller van de Dorpstafel Ophemert: “we zijn een onafhankelijke groep van vrijwilligers en we proberen inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden. Ons doel is de leefbaarheid te versterken en aanspreekpunt te zijn voor de inwoners en voor het gemeentebestuur. Met deze kernagenda geven we nu structuur aan onze wensen en plannen. Deze agenda hebben we met een hele grote groep betrokkenen gemaakt.”

De Dorpstafel Ophemert timmert nu ongeveer 2 jaar aan de weg en is gestart vlak na de herindeling van de gemeente Neerijnen tot de gemeente West Betuwe. Het nieuwe gemeentebestuur werkt graag met kernagenda’s, waarbij inwoners zelf mogen bepalen wat belangrijk is voor hun kern.
Wethouder Rutger van Stappershoef: “We waarderen dit soort initiatief “van onderop” zeer, want daarmee is er veel meer draagvlak voor plannen en gewenste activiteiten. De kernen in West Betuwe verschillen enorm en die verscheidenheid willen we ook koesteren. Daarom geven we volop ruimte aan kernen om hun eigen agenda te maken en we ondersteunen we de plannen met ambtelijke inzet en waar nodig met geld. Zo hebben we onlangs nog €1 miljoen apart gezet speciaal voor de plannen uit die kernagenda’s.”

Op 28 oktober organiseerde de Dorpstafel Ophemert een grote lokale bijeenkomst “Ons Ophemert”, waar meer dan 70 mensen aan deelnamen. Inwoners, bestuursleden van verenigingen, ambtenaren van het gemeentehuis en ondernemers gingen samen aan de slag om aandachtspunten en acties op een rij te zetten. De concept kernagenda werd daarna nog eens uitgebreid digitaal afgestemd. Het zes pagina’s tellend document staat vol met ambities op de terreinen “fijn wonen, veilig verkeer en veiligheid op straat”, “goede gezondheid”, “leuke activiteiten” en “prachtige natuur en buitenruimte”.
Jan Muller: “deze kernagenda vormt nu een nieuwe impuls voor Ophemert. We hebben niet alleen
plannen gemaakt, maar we stimuleren ook dat inwoners de uitvoering samen organiseren. Het thema is niet voor niets “concrete afspraken voor concrete resultaten”. Dit jaar werd er al een prachtige nieuwe speeltuin aangelegd en we broeden op nog veel meer plannen. Zo willen we in 2022 weer een groot dorpsfeest organiseren, daar is al een aantal mensen mee bezig. Als dorpstafel pakken we daarin een verbindende en aanjagende rol.”

Meer informatie en lees de KERNAGENDA OPHEMERT op  de Dorpsplein Ophemert website.

Laatste kans om invloed te hebben op de Kernagenda van Ophemert

De Dorpstafel heeft een initiatief genomen om een concept kernagenda op te stellen. Daarvoor werd een brede oploop georganiseerd in Huis op Hemert op 28 oktober, dat was een leuke bijeenkomst met een hoge opkomst. Op basis van die bijeenkomst hebben we een concepttekst van de kernagenda opgesteld. Let wel: dit zijn dus niet de zelf bedachte plannen van de Dorpstafel, dit zijn onze plannen en wensen uit Ophemert, aangedragen door vele inwoners en organisaties. De lijst is natuurlijk niet volledig en als er dingen niet in staan, betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn of geen aandacht krijgen. Werken met een kernagenda is voor veel mensen nieuw (ook voor de gemeente zelf), we moeten ergens beginnen. Doel is wat meer concrete acties op te lijnen, opdat er ook de goede dingen gebeuren, niet meer en niet minder.

Doel is dat we de kernagenda begin december aanbieden aan het college van B&W. Dat betekent dat rond 2 december de boel naar de drukker gaat, de kernagenda wordt dan huis aan huis verspreid. Dat betekent dat we nu nog een paar dagen hebben om hier een klap op te geven. Staan hier geen rare dingen in, zijn er nog andere wensen, etc?

Let wel: de opmaak en opbouw van deze kernagenda is volgens een vast format van de gemeente, dus daar mag je gerust kritiek op hebben, maar dat is nu even wat het is. En onze kernagenda is al aan de lange kant, uitdaging is eerder om acties samen te voegen dan nog veel meer aan te vullen. Criterium is ook dat een actie echt opgepakt moet kunnen worden, we gaan geen dromen toevoegen waarvan we weten dat ze niet gaan plaatsvinden. Ook moet er concrete energie zijn van inwoners om er mee aan de slag te gaan.

Let op: zo’n kernagenda is belangrijker voor Ophemert dan je denkt. Want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en het is strategisch slim om dan al voor de jaarwisseling je kernagenda klaar te hebben. Dan kunnen we als Ophemert de campagnes beïnvloeden en hebben we los van de verkiezingen ook een soort jaarplan voor 2022. Plan is dus nu vlot door te pakken met die kernagenda. Sturing geven is af en toe ook een beetje lef tonen.

We horen graag uiterlijk maandag 29 november van jullie, veel dank alvast voor jullie belangstelling en bijdragen. Mocht je iets in de tekst willen aanpassen, doe dat dan met “wijzigingen bijhouden”.

Met vriendelijke groet namens de Dorpstafel Ophemert,
Melvin Könings
Telefoon: 06 4262 7976

Download: Concept Kernagenda Ophemert – versie 16 november 2021

Stuur je antwoord naar: melvin@mkunlimited.nl

Antwoorden dijkquiz / bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Een tijdje geleden publiceerden we een quiz samen met dorpstafels, een Facebook groep en een bewonersinitiatief langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg.

De vragen bleken erg moeilijk. We hopen dat de uitleg bij de antwoorden meer inzicht zullen geven in de verstrekkende gevolgen van de aanstaande dijkversterking.

Lees ook meer over een alternatief van bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Ga naar de antwoorden >>

Ophemert laat van zich horen

De Gelderlander – 27-10-2021

Ophemert heeft vaak het gevoel, op z’n Betuws gezegd, aan de ’achterste mem’ te hangen in de gemeente West Betuwe. ,,We weten dat we van ons moeten laten horen, de gemeente telt liefst 26 dorpen en stadjes’’,  zegt voorzitter Jan Muller van de dorpstafel Ophemert. Op 28 oktober kwam een grote groep dorpsgenoten naar Huis op Hemert om input te geven voor de kernagenda. Deze wordt daarna gebruikt om de gemeente te laten weten wat Ophemert nodig heeft.

Lees het artikel in DE GELDERLANDER >>

‘ONS OPHEMERT’ bijeenkomst op 28 oktober

Praat mee en deel uw ideeën over de toekomst van Ophemert. Welke maatschappelijke thema’s zijn belangrijk in en voor Ophemert, welke onderwerpen verdienen er een plek in de zogeheten kernagenda. Niet (meer) mopperen op dat gemeentebestuur, maar (zelf) aan de bak met wensen en concrete plannen!

Koffie en thee vanaf 19.00 uur
Start evenement: 19.30 uur
Plaats: Huis op Hemert

Er zijn 6 groepen met een eigen thema waar u aan deel kunt nemen:

  1. Fijn wonen (inclusief ruimtelijke ordening, plannen, bouwen, dijkverzwaring, doelgroepen)
  2. Veilig verkeer en veiligheid op straat (inclusief verkeersmaatregelen, parkeren, toekomst elektrisch vervoer, openbare orde)
  3. Leuke activiteiten (inclusief sport, muziek, dorpshuis, jong en oud, eenzaamheid)
  4. Goede gezondheid (inclusief gezond ouder worden, diensten in het dorp, bewegen)
  5. Prachtige natuur en buitenruimte (inclusief klompenpaden, hondenpoep en zwerfafval)
  6. Wensenmarktplaats (dingen die niet goed in die 5 thema’s passen maar wel belangrijk zijn, inclusief een Dorpstafel als vraagbaak, ombudsloket en belangenbehartiger)

Meer informatie: https://ophemert.nl/dorpstafel/

Nieuwsbrief Dijkverzwaring

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsregels. Het waterschap heeft hiervoor een dijkversterkingsplan gemaakt. Afgelopen zomer is de aannemerscombinatie die het werk gaat uitvoeren gekozen. In de nieuwsbrief van september 2021 informeert het waterschap u daarover. Ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken.

Ga naar de nieuwsbrief >>

Ondergrondse container voor luiers

De Dorpstafel is door de gemeente geïnformeerd over het volgende: er wordt een ondergrondse container geplaatst voor incontinentie materiaal (luiers). De gemeente heeft hier samen met de Avri een plek bepaald waar de container het beste geplaatst kan worden. Dit is in de Blankenburgesestraat 1, op het parkeerterrein. Vindt u dit geen goede plaats en hebt u een alternatief laat het ons dan voor 9 juni 2021 weten. Dan kan de gemeente uw suggestie(s) meenemen in de uiteindelijke locatiekeuze in week 25.

Bent u het niet eens met de locatie? Geeft dit dan aan ons door via een mail naar dorpstafelophemert@outlook.com of bel/app naar Petra de Haas 0651560543

ACHTERGROND INFORMATIE

Vanaf 1 januari 2022 gaat gemeente West Betuwe incontinentiemateriaal en luiers apart inzamelen. Dit inzamelen zal gebeuren via centraal gelegen brengvoorziening met grote inzamel containers. De gemeenteraad is akkoord met de komst van 32 aparte containers voor luierafval, met als uitgangspunt in iedere kern een brengvoorziening. In grotere kernen komen meerdere containers.
Deze containers zijn speciaal voor gezinnen met baby’s en mensen die om medische redenen incontinentiemateriaal gebruiken. Door dit afval apart in te zamelen, blijft er minder restafval over.

Containers
Verspreid over West Betuwe komen er 32semi-ondergrondse containers. Deze containers worden voorzien van een paslezer en twee inworp openingen. Ook zijn ze rolstoel toegankelijk. De containers zijn alleen te openen voor inwoners van de gemeente. Commerciële partijen als kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben geen toegang tot de containers.

Locatie onderzoek
Avri heeft samen met de gemeente locaties geselecteerd. Hierbij is rekening gehouden met o.a. verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.
Om te zorgen dat deze containers in de buurt van de beoogde gebruikers staan én om te voorkomen dat inwoners restafval dumpen in de ‘gratis’ luiercontainer, is ervoor gekozen de container niet direct naast restafvalcontainers te plaatsen. Daarom is er gekeken naar locaties bij seniorenflats, kinderrijke buurten, nieuwbouw en centrale toegangsplekken voor inwoners in het buitengebied en bij basisscholen.

Inspraakprocedure
Het aanwijzen van nieuwe locaties gaat volgens een inspraakprocedure. Hierbij worden de locaties officieel ter inzage gelegd en kunnen inwoners hun zienswijze indienen. Om per 1 januari te kunnen starten met de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal, is er een strakke planning waarbij we eind juni starten met de zienswijze procedure.

 

Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Nu nog worden luiers en incontinentiemateriaal verbrand als restafval. Nu de afvalbranche zover is dat dit materiaal op grote schaal kan worden gerecycled, gaan steeds meer gemeenten over op apart inzamelen. Het plastic van de luiers kan worden gebruikt in nieuwe producten. Het organische materiaal kan worden vergist om zo energie te winnen. Inwoners met luier en incontinentiemateriaal kunnen gebruik maken van speciale zakken die gratis verkrijgbaar zijn bij uitgiftepunten binnen uw gemeente.