ONTSLUITINGSWEG WEST

ONTSLUITINGSWEG WEST

De gemeente Tiel heeft plannen gemaakt over een nieuwe ontsluitingsweg die Passewaaij makkelijker moet gaan verbinden met de A15. De gemeente West Betuwe heeft een reactie op die plannen gestuurd naar Tiel, en een groep inwoners heeft een actiegroep opgericht tegen Variant 5 die vlak langs het grensgebied van het buitengebied van Ophemert zal lopen. Inmiddels is er een dorpsbijeenkomst geweest en zijn er diverse documenten gepubliceerd.

Meer over de plannen van Tiel zijn te vinden op https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg en https://ontsluitingtiel.movares.net/


Het was heel druk in Huis op Hemert bij de dorpsbijeenkomst over de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg van Tiel.

https://www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg
https://ontsluitingtiel.movares.net/

Opening Dorpsommetje ‘De Hemertse 8’

Vrijwilligers, gemeente West Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland
nodigen u uit voor de opening van de Hemertse 8

Zaterdag 28 oktober 2023 om 14.00 uur
in De Schelp,
Molenstraat 18 in Ophemert

Bewoners uit Ophemert wilden graag een wandelroute realiseren in hun eigen
omgeving. Samen met grondeigenaren, de gemeente West Betuwe en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland zijn ze enthousiast aan de slag gegaan.
Het resultaat mag er wezen, de wandelroute is klaar en dat gaan we vieren!

Programma

14.00 uur: Inloop met koffie/thee en petit four
14.15 uur: Onthulling startpaneel en toespraken door wethouder Rutger van Stappershoef en Werkgroep Hemertse 8
14.45 uur: Optreden van Ophemertse muzikant Kaspadre
15.00 uur Wandeling over een deel van de route
16.00 uur: Afsluiting

Wandelen door Ophemert en haar mooie buitengebied De Hemertse 8 is een rondwandeling van acht kilometer door het prachtige buiten-gebied van Ophemert. De route leidt over een prachtig landgoed en langs een eeuwenoud kasteel. Op de splitsing van de Molenweg en de Dorpsstraat wordt een startpaneel geplaatst met informatie over de bezienswaardigheden onderweg.

De routefolder met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is onder andere verkrijgbaar bij het Veerhuis en Huis op Hemert en is ook beschikbaar via www.ophemert.nl.

Dit wandelpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en
Provincie Gelderland.

Gebiedsbijeenkomst over de Steendert

Op uitnodiging van de Dorpstafel is Staatsbosbeheer deze keer naar Ophemert gekomen voor hun derde gebiedsbijeenkomst over hun plan voor de Steendert. Ongeveer 75 mensen waren aanwezig in Huis op Hemert. Een geweldige opkomst! Er was volop ruimte voor kennis- en informatiedeling en waar nodig stevige gesprekken. Heel mooi was dat gebiedsmakelaar Angelique Otten en een aantal raadsleden van West Betuwe aanwezig waren zoals ze hadden beloofd tijdens hun bezoek aan Ophemert op 21 maart!

De Dorpstafel had dorpsgenoot Albert Vliegenthart (ecoloog en werkzaam bij de Vlinderstichting) gevraagd de avond te beginnen met een korte uitleg hoe een verandering in de Steendert bij zou kunnen dragen aan het verbeteren van de natuur. Hij benadrukte onder meer dat het erg belangrijk is dat er een ‘robuust bos’ (niet te klein dus….) zou moeten komen om een natuurverbeteringen een goede kans van slagen te geven.

Daarna nam Linde Gommers van Staatsbosbeheer het woord. Zij begon haar presentatie met een reactie op geluiden in de pers en op social media over de motivatie van Staatsbosbeheer om bomen te planten in de Steendert. Staatsbosbeheer heeft de opdracht gekregen van de overheid om heel veel extra bomen te planten in Nederland. De deal met Shell gaat over heel iets anders en heeft niets mee te maken met deze opdracht. Er wordt geen geld van de deal met Shell gebruikt voor het plan voor de Steendert.
Na een uitleg over de laatste versie van het plan bestede Linde aandacht aan vragen en suggesties die in de afgelopen maanden bij Staatsbosbeheer waren binnengekomen en de positieve of negatieve beslissingen die zij daarover hebben genomen. Voorbeelden zijn het verwijderen uit het plan van een bepaalde boomsoort vanwege een gevaar voor de omliggende fruitteelt, en het afwijzen van het idee om de Steendert open te stellen voor ruiters.

Tijdens de pauze zijn er vragen verzameld. Een aantal hiervan zijn daarna behandeld in een plenaire sessie. Uiteraard leverde dit af en toe emotionele reacties op, en dat moet ook kunnen!
Toen er kritiek op de gemeente kwam dat zij zich er tot op heden niet mee hebben bemoeid kwam er een hele duidelijke reactie van een van de raadsleden dat het proces zo niet werkt: Staatsbosbeheer is de eigenaar van de grond en zijn helemaal vrij daar een plan voor te ontwikkelen. Zij moeten daarna dit plan indienen bij de gemeente voor toestemming. Vanaf dat moment is de gemeente betrokken, en niet eerder. Hun aanwezigheid gaf wel aan dat ze zeer geïnteresseerd zijn!
Staatsbosbeheer heeft alle ingeleverde vragen meegenomen en gaan ze intern nog bespreken.

Aan het eind van de avond was het duidelijk dat Staatsbosbeheer weet dat een verandering van de Steendert niet door iedereen als een verbetering wordt gezien en dat bepaalde dingen verloren zullen gaan. Maar het was ook duidelijk dat Staatsbosbeheer van mening is dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen en dat zij volledig achter hun plan staan.

Wil je meer weten over de Steendert en het plan van Staatsbosbeheer:
Het plan van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/betuwe-kwaliteitsimpuls-de-steendert

SRC uitzending: https://youtu.be/1BVPa6LNdrM

Heel veel informatie over de Steendert, haar geschiedenis en een persoonlijke mening over het plan en het proces (klik vooral op “Lees hier het document”): https://ophemert.nl/de-steendert/

Gebiedsbijeenkomst De Steendert op 19 april

Dorpstafel Ophemert en Staatsbosbeheer organiseren een informatiebijeenkomst over de plannen van Staatsbosbeheer voor De Steendert.

Staatsbosbeheer wil het natuurgebied De Steendert, van 90 hectare tussen Est en Ophemert, verder ontwikkelen zodat het toekomstbestendig en afwisselender wordt voor mens, plant en dier. Zij zien hier kansen om meer bos te ontwikkelen en hiermee invulling te geven aan de bossenstrategie, passend in het Betuwe landschap. Na twee goed bezochte bijeenkomsten in Est in juli en december vorig jaar, zijn er nog enkele onderzoeken uitgevoerd en is met verschillende gebiedspartijen afgestemd. Het inrichtingsplan is nu afgerond en dit wil Staatsbosbeheer graag met de omgeving bespreken.

Dorpsgenoot en ecoloog bij de Vlinderstichting Albert Vliegenthart komt ook en zal vertellen over de natuurwaarde van het gebied.

Datum: woensdag 19 april
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Plaats: Huis op Hemert

Meer informatie:

SRC uitzending: https://youtu.be/1BVPa6LNdrM
SBB website over het plan: https://www.staatsbosbeheer.nl/…/betuwe…
IVN website over de Steendert: https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe/de-steendert/
Dorpstafel Ophemert: https://ophemert.nl/dorpstafel/

Klik hier voor de uitnodiging:

uitnodiging Steendert 19 april

 

Nieuwe Kernagenda Ophemert

Op dinsdagavond 21 maart presenteerde de Dorpstafel Ophemert de nieuwe Kernagenda aan de gemeenteraad van West Betuwe. Raadsleden Rita Boer Rookhuiszen en Ad van Krieken namen de Kernagenda verheugd in ontvangst van voorzitter Matthieu van Tricht. Boer Rookhuiszen: “Jullie zijn de eerste kern die een tweede versie van hun Kernagenda hebben gemaakt, dat is een applausje waard!”. Ook wethouder Jacoline Hartman was aanwezig namens het gemeentebestuur. Tijdens de drukbezochte avond waren meer dan 65 inwoners aanwezig, vanuit de gemeente waren er 15 raadsleden en ambtenaren gekomen.

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit Ophemert. Deze dorpstafel wordt gevormd door 6 enthousiaste inwoners en maakt zich sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en in het buitengebied rond Ophemert. In de kernagenda zet Ophemert als dorp doelen, aandachtspunten en werkafspraken op een rijtje. De Kernagenda Ophemert 2023 bouwt voort op de eerste kernagenda (2022) die tot stand kwam via een brede bewonersbijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Voor deze kernagenda (2023) werd wederom een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 30 november 2022. Iedereen kon daar bijdragen aan wensen en plannen, in de nieuwe kernagenda staan deze op een rij. Deze kernagenda vormt een kader voor het contact met de gemeente West Betuwe en wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente.

De Kernagenda geeft richting aan elkaar voor het stellen van prioriteiten. Om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Elk jaar maakt de Dorpstafel een update. Deze nieuwe Kernagenda bevat zes thema’s:

  1. Veilig verkeer en veiligheid op straat, met onder meer aandacht voor parkeeroverlast, laadinfrastructuur, oud en nieuw, de verkeersinrichting na de dijkverzwaring en inspraak voor de nieuwe Westelijke Randweg Tiel.
  2. Fijn wonen, met onder meer aandacht voor een ontmoetingsplek voor de jeugd, het behoud van dorpsgezicht en de versterking van Huis op Hemert.
  3. Leuke activiteiten, met onder meer aandacht voor het zichtbaar maken van geschiedenis, meer activiteiten op het dorp en betere marketing daarover en de vrijwilliger van het jaar verkiezingen.
  4. Goede gezondheid, met onder meer aandacht voor bestrijden van eenzaamheid, een gezonder leven en onze aanpak met AED’s.
  5. Duurzaam Ophemert, met aandacht voor het isoleren van woningen, het aardgas-loos maken van huizen en bedrijven, aanleg zonnepanelen op daken, etc.
  6. Prachtige natuur en buitenruimte, met aandacht voor de activiteiten van de werkgroep Levend Landschap Ophemert (LLO), waaronder plantenbeurs, wandelingen, klompenpad, de dorpsmoestuin, het vergroenen van het schoolplein en kennis delen over biodiversiteit.

In 2023 staan grote projecten met impact in Ophemert op de planning, zoals de nieuwbouw in het Slingerbos, de grootschalige dijkversterking operatie en de ontwikkelingen in natuurgebied De Steendert. De Dorpstafel heeft vooral een faciliterende rol. Als onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners komt de Dorpstafel geregeld bij elkaar, verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. Ook heeft de Dorpstafel een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienst­verlening te verbeteren (aanspreekpunt).

+++++++++++

Meer informatie? Kijk op https://ophemert.nl/dorpstafel/, stuur een e-mail naar dorpstafelophemert@outlook.com.

Fijn Wonen

Bolton, de ontwikkelaar die Slingerbos gaat ontwikkelen, heeft een projectenwebsite gelanceerd. Hierop kun je meer beelden zien en informatie over de verkoop e.d.. Volgens Bolton wordt Slingerbos een nieuw groen en duurzaam woongebied in Ophemert dat naadloos past in de bestaande buurt en het omringende landschap. Het Slingerbos kent een variatie aan woningen: seniorenwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Met de woningen in het slingerbos heeft u straks geen hoge energie rekening meer, alle woningen worden nul-op-de-meter en zijn hiermee volledig klaar voor de toekomst. Het plan voorziet ook in het voorkomen van hitte stres, draagt bij aan klimaatadaptatie met regenwaterbuffers en draagt bij aan de biodiversiteit met groene daken en geveltuinen. Hiermee is Het Slingerbos en groen en duurzaam plan voor iedereen.

https://www.hetslingerbos.nl/

Denk en praat ook mee over wonen in ons mooie dorp en doe mee met de werkgroep FIJN WONEN van de Dorpstafel Ophemert. Neem contact op: dorpstafelophemert@outlook.com

Verenigingenavond 21 februari

 

Beste mensen,

Onlangs hebben we alle verenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 21 februari. Hieronder de brief met daarin de onderwerpen die aan bod komen. Liep je al met het idee rond om bij je vereniging meer te willen doen. Dan is deze avond misschien ook iets voor jou.

Het is al een tijd geleden dat we met alle verenigingen weer een keer om tafel zaten. Petra Bazuin (gebiedsmakelaar gemeente West Betuwe) en Hetty van Oord hebben voor de coronatijd een bijeenkomst georganiseerd. De aanwezigen vonden het waardevol om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen en er was behoefte om dit op een later moment weer te doen. Er zijn destijds ook afspraken gemaakt en vooral op het gebied van communicatie zijn er stappen gezet. Graag willen we op deze bijeenkomst voortborduren.

Het lijkt ons leuk om jullie allemaal weer te ontmoeten en bij te praten. Om het nuttige met het aangename te combineren, willen we een drietal onderwerpen waar je als vereniging mee te maken hebt, met jullie bespreken.

  1. ’t Hèmers Krantje en website ophemert.nl, toelichting pilots Beesd en Heukelum, communicatie vanuit de gemeente, samenwerkingsmogelijkheden.
  2. Vrijwilligers: wie zijn je vrijwilligers, werving van nieuwe mensen, Hèmers vrijwilligersdag, waar ben je trots op, waar kan je hulp bij gebruiken, samenwerkingsmogelijkheden.
  3. Doelgroepen/leden: Een van de uitkomsten vanuit de laatste bijeenkomst ging overzicht en afstemming creëren. De gespreksleiders van het thema doelgroepen en leden gaan hier met jullie op verder bouwen.

We hopen jullie in grote getallen te zien. Neem vooral ook mensen mee die het leuk vinden om anderen te ontmoeten en over deze thema’s willen uitwisselen. Hoe meer mensen hoe meer ideeën en hoe leuker!

Deze avond organiseren we samen met de dorpstafel, betrokken inwoners en Welzijn West Betuwe. Angelique Otten, de nieuwe gebiedsmakelaar en ’t bestuur van Huis op Hemert schuiven ook aan. Ook zij willen kennismaken en hun steentje bijdragen aan een mooier Ophemert.

We hebben er zin in en hopen jullie te zien en te spreken. Uiteraard zorgen we voor koffie/thee en sluiten we af met een drankje. Inloop is 19.45 uur, Aanvang 20.00 uur en we verwachten 21.30 uur af te ronden.

Kom je ook! Stuur een berichtje naar liekie.74@hotmail.com en geef even aan met hoeveel mensen je komt.

We kunnen met jullie voorbereidende input een vooral praktische voorsprong maken voor de avond als het gaat om inzicht. Het zijn 4 vragen naast je contactgegevens. https://forms.gle/mVXYhFyCHGz3KzkL9 (uiterlijk 16 februari inzenden)

Alvast bedankt,

’t Hèmers Krantje

 

NLdoet | kleine moeite groot plezier


Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2023, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Vrijwilliger zijn dóet iets met je.

Huis op Hemert doet mee aan NLdoet.

Kom je ook meehelpen met wat klusjes op zaterdagochtend 11 maart? Inloop met koffie en thee vanaf 8.30 uur, start 9.00 uur. We denken rond het middaguur klaar te zijn.

Graag aanmelden via info@huisophemert.nl

Bijeenkomst over de Steendert uitgesteld

De Dorpstafel Ophemert heeft besloten de geplande bijeenkomst op 23 februari over de plannen van Staatsbosbeheer voor natuurgebied de Steendert uit te stellen. Staatsbosbeheer is nog in gesprek met de gemeente, het waterschap en omwonenden uit Est. De resultaten hiervan worden samen met de resultaten van een archeologisch onderzoek en de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens en na de twee gebiedsavonden, verwerkt in een nieuwe versie van het inrichtingsplan. De informatieavond zal nu plaatsvinden zodra het nieuwe plan klaar is. De verwachting is dat dit eind maart of begin april plaats kan vinden.

Wil je nu al meer weten over de plannen van Staatsbosbeheer ga dan naar https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/betuwe-kwaliteitsimpuls-de-steendert

De Dorpstafel Ophemert

Informatieavond De Steendert op 23 februari

De Dorpstafel Ophemert organiseert op donderdag 23 februari een informatieavond in Huis op Hemert over de plannen van Staatsbosbeheer om een groot deel van de Steendert te beplanten met bomen. Mogelijk gaat het unieke karakter van dit gebied daarmee verloren. Deze informatieavond is vooral voor de inwoners bedoeld, er wordt ook een aantal experts uitgenodigd.

De avond start om 19:30 uur en begint met een kort overzicht van het plan en de voor- en nadelen. Daarna gaan de inwoners met elkaar in gesprek aan de hand van thema’s en kijken we of we aan het einde van de avond gemeenschappelijke conclusies kunnen trekken. Doel is op een open manier mee te praten of en hoe bomen aanplant een goed idee is voor dit natuurgebied.

De Steendert is een prachtig natuurgebied aan de noordkant van Ophemert met open grasland en een klein stukje bos. Het gebied is 90 hectare groot, ingesloten tussen grote agrarische percelen, de kassen van Est en op afstand de Waal en de A15 en Betuwelijn. De Steendert bevat nog zichtbare kenmerken van het cultuurhistorische landschap van voor de grote ruilverkaveling. De relatief kleine en gebogen landbouwpercelen en ook oude landschapselementen zijn nog goed te zien. Bij de ruilverkaveling in 1998 werd dit gebied uitgezonderd van landbouwactiviteiten en overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met als doel ruimte voor de natuur, behoud van het cultuurhistorische landschap en het koesteren van een open groen weids komgronden landschap. Zo is het ook vastgelegd in het huidige Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente.

Lees meer over de Steendert en de plannen van Staatsbosbeheer:
https://ophemert.nl/de-steendert/
https://www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2022/12/13/natuurontwikkeling-in-de-steendert/

Samen bouwen in Ophemert

Woningbouw is een belangrijk actueel thema in Nederland, ook in Ophemert. Inwoners willen betaalbaar en mooi wonen en wensen keuzevrijheid. Daarvoor is een gevarieerd woningaanbod nodig en de vraag naar woningen is op dit moment groter dan het aanbod. Gelukkig zijn er nu concrete woningbouwplannen in Ophemert. De komende 4 jaar worden er 65 nieuwe woningen gebouwd aan de oostkant van Ophemert. Op de locatie Slingerbos komen nieuwe huur- en koopwoningen. Uiterlijk 17 juni kunnen marktpartijen zich melden om deze locatie verder te ontwerpen en ontwikkelen. De ontwikkelingen in het Slingerbos zijn al een eind op weg, de gemeente West Betuwe heeft gekozen om een selectie te maken van (commerciële) projectontwikkelaars. Maar inwoners kunnen ook al in dat proces worden betrokken, dat kan mogelijk via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Toekomstige inwoners zitten dan zelf meer in de regie over kosten, architectuur en bijvoorbeeld gemeenschappelijke faciliteiten, zoals energievoorziening en openbaar groen.

Op maandag 30 mei 2022 organiseert de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst om de kansen voor CPO in Ophemert te bespreken. Ook geven we een stand van zaken over het Slingerbos. Kernvraag is: kunnen toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen meer regie naar zich toe trekken? Doel is samen een gesprek te voeren over de concrete kansen (mogelijkheden en beperkingen) voor CPO in Ophemert. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in Huis op Hemert. Let wel: we gaan het op deze avond dus (nog) niet hebben over concrete woningen, woon­aspecten, goothoogtes, gevelkleuren, aanleg van tuinen, timing of prijzen op het Slingerbos. Want dat moet allemaal nog uitkristalliseren en dat is nog afhankelijk van allerlei keuzes en procedures.

LEES MEER OVER DIT ONDERWERP EN DEZE BIJEENKOMST OP: https://ophemert.nl/dorpstafel/samen-bouwen-in-ophemert/  

Heeft u vragen, wensen of ideeën? Mail ons naar dorpstafelophemert@outlook.com en de Dorpstafel neemt contact met u op.

Locatie gezocht voor openbare laadpaal

De gemeente wil nog een openbare laadpaal plaatsen in Ophemert. Weet jij misschien een goede plek?

De nieuwe locatie moet een openbare parkeerplaats zijn waar veel mensen komen en waar nog geen laadpaal staat. Misschien voor Huis op Hemert? Of bij het voetbalveld? Of aan de andere kant van het dorp vlak bij speeltuin Slingerbos?

Stuur uiterlijk 28 januari een mailtje naar de Dorpstafel en laat jouw voorkeur weten: dorpstafelophemert@outlook.com