Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak D+E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak D+E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Damwanden aanbrengen in uitvoeringsvak D

In november communiceerden we dat we de damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak D hebben afgerond. Na een grondige inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in uitvoeringsvak D nog een gedeelte damwanden trillend moet worden aangebracht. Dit doen we zodat de dijk straks veilig is en voldoet aan de gestelde eisen.

De werkzaamheden duren ongeveer één week. Het aanbrengen van ankers en gordingen wordt hier op een later tijdstip uitgevoerd. We beginnen ter hoogte van de Zennewijnenseweg 25 en werken in de richting van Ophemert. Alle woningen liggen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, dat betekent dat monitoring niet nodig is. Op het plaatje kunt u zien waar we het resterende gedeelte van de damwanden aanbrengen (rode pijl).

We starten met volgende week dinsdag met deze werkzaamheden

Damwandwerkzaamheden in uitvoeringsvak E

We zijn bezig met aanbrengen van damwanden ter hoogte van het buurthuis Zennewijnen. Met fluïderen lukt het niet om de planken op diepte te krijgen. We gaan opnieuw kijken naar een andere oplossing. Zodra de werkzaamheden weer op gang zijn, kunnen we inzicht geven in de planning van het aanbrengen van de ankers en gordingen.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update werkzaamheden dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitvoeringsvak E

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Planning en werkzaamheden*

Het trillend aanbrengen van damwanden ter hoogte van de kruising Bredestraat-Waalbandijk is afgerond. We zijn vorige week overgegaan op drukken vanaf de Bredestraat in de richting van Ophemert. Het aanbrengen van de planken gaat moeizaam, we kijken naar een andere oplossing om de planken op diepte te krijgen.

Aanpassingen routes voor fietsers

De werkzaamheden tussen de Zennewijnenseweg en de Molenstraat zorgen voor een aangepaste route voor fietsers en ander langzaam verkeer. Dit levert onveilige kruisingen tussen langzaam verkeer en bouwverkeer op. Om een veilige woon-, leef en werkomgeving te behouden, passen wij de route voor langzaam verkeer aan.

Aanpassing omleiding Roeierspad

Het Roeierspad is nu afgesloten voor fietsers. Fietsers worden over de Waalbandijk geleid. Deze omleiding passen we aan. We maken binnendijks een tijdelijk fietspad (paarse lijn). Het aanleggen van dit fietspad is inmiddels gestart. Zodra het fietspad klaar is voor gebruik, worden fietsers hierlangs geleid.

Aanpassing omleiding Hermoesestraat-Molenstraat

Tussen de Molenstraat en de Hermoesestraat zouden wij een buitendijks fietspad aanleggen. Om onveilige kruisingen te voorkomen, gaan we fietsers omleiden via de Hermoesestraat, de Pippertsestraat, de Dreef en de Molenstraat. Op onderstaande afbeelding kunt u zien waar de omleiding is (gele lijn). We plaatsen hier extra verlichting. Deze omleiding stellen we in zodra het binnendijkse fietspad (bij het Roeierspad) klaar is voor gebruik.

Stop voor drop

Om fietsers op de hoogte te brengen van bovenstaande wijzigingen staan we morgenochtend (van 7.30 tot 10.00) langs de weg (bij het Roeierspad/Bredestraat). We vragen fietsers om kort te stoppen, zij krijgen van ons een zakje verkeersdrop met daaraan de gewijzigde routes.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Update aanbrengen damwanden uitvoeringsvak E, dijkversterking Tiel-Waardenburg

In dit bericht informeren wij jullie over de werkzaamheden in uitvoeringsvak E (Zennewijnen). Vragen over onderstaande ontvangen wij graag, als reactie op dit bericht of door te bellen naar 06 2159 0937.

Klik hier voor uw reactie

Werkzaamheden

Op dit moment zijn we bezig met het aanbrengen van damwanden en werken we ter hoogte van kunstwerk ‘De Roeier’. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat het aanbrengen van damwanden moeizaam gaat. Dit komt doordat we meerdere grindlagen tegenkomen.

Om niet te veel vertraging op te lopen, maken we een aanpassing in onze planning en werkzaamheden. We verplaatsen de damwandstelling naar de kruising Waalbandijk-Bredestraat. Vanaf daar werkt de stelling in de richting van Ophemert. De damwandstelling kan niet uit zichzelf starten met drukken, daarom moeten we de eerste planken trillend aanbrengen. Na het aanbrengen van de eerste planken gaan we over op drukken. Op de afbeelding in de bijlage kunt u zien waar we precies gaan trillen (blauwe lijn) en vanaf waar we overgaan op drukken (gele lijn). De monitoring van panden wordt aangepast waar dit nodig is.

Het trillen duurt naar verwachting 1 werkdag. In de loop van woensdagochtend 13 maart starten wij hiermee. Het trillend aanbrengen van de damwanden veroorzaakt geluidshinder, onze excuses voor dit ongemak. We verwachten dat woensdag aan het eind van de dag of donderdag in de loop van de ochtend deze werkzaamheden afgerond zijn. Daarna gaat de damwandstelling verder met het drukken van damwanden.

Met vriendelijke groet,
Astrid Jonkers | Communicatieadviseur

Project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

a.jonkers@duravermeer.nl | M (06) 39 31 40 98

Mekante Diek, Combinatie Ploegam, Dura Vermeer & Van Oord l Project: Dijkversterking Tiel-Waardenburg
Bezoek-/Postadres: Weiweg 2b, 4064 CJ Varik

Bewonersbijeenkomst Dijkversterking

Waterschap Rivierenland – Graag nodigen we u uit voor een bewoners bijeenkomst over dijkversterking Tiel-Waardenburg om u bij te praten over de stand van zaken, waaronder het proces en de uitvoering.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 en donderdag 31 maart  in Huis op Hemert.
U bent van harte welkom om binnen te lopen vanaf 17:00 uur. Medewerkers van het waterschap en bouwcombinatie Mekante Diek praten u bij en zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook medewerkers van de gemeente West Betuwe zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over Gastvrije Waaldijk. We sluiten af om 20.00 uur.
Zie ook het bericht in de februari-editie van de nieuwsbrief van dijkversterking Tiel-Waardenburg:

Nieuwe Video Dijkverzwaring

Kijktip! Omgevingsmanagers Hendrika Jager en Basten Heeg van Waterschap Rivierenland stonden vorige week op de dijk voor het filmen van de tweede video over dijkversterking Tiel-Waardenburg.

Klik op: ga naar de video >>

Omgevingstevredenheidsonderzoek Dijkversterking

Heeft u het omgevingstevredenheidsonderzoek van dijkversterking Tiel-Waardenburg al ingevuld? Waterschap Rivierenland is benieuwd naar uw mening. Wat wilt u hen meegeven voor de uitvoeringsfase? De vragenlijst bevat 10 vragen/stellingen; invullen kan nog steeds.

De vragenlijst is hier te vinden: https://new.maptionnaire.com/q/6cp98of37xa8
Zie ook het bericht in de december-editie van de nieuwsbrief: https://www.waterschaprivierenland.nl/…/nieuwsbrief…
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via tiel-waardenburg@wsrl.nl

Nieuwe informatie over de dijkversterking

Er is weer een nieuwsbrief uitgebracht door het Waterschap Rivierenland. In deze editie onder andere aandacht voor de voorbereidende werkzaamheden van Mekante Diek, het omgevings tevredenheidsonderzoek, en een terugkoppeling over het participatietraject.
Daarnaast is er ook een video uitgebracht waarin omgevingsmanagers Hendrika Jager en Basten Heeg vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking.

Het projectkantoor dijkverzwaring wordt gebouwd

Mekante Diek, de bouwcombinatie die de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg gaat uitvoeren, bouwt een projectkantoor aan de Weiweg in Varik. Mekante Diek verwacht begin 2022 vanaf deze locatie te gaan werken. Het projectkantoor blijft wit aan de buitenzijde. De medewerkers van Mekante Diek parkeren op het terrein van het projectkantoor.

Heeft u vragen of opmerkingen over het projectkantoor of de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Chantal Schoen van bouwcombinatie Mekante Diek via info@mekantediek.nl of bellen naar 06 3063 2837.

Antwoorden dijkquiz / bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Een tijdje geleden publiceerden we een quiz samen met dorpstafels, een Facebook groep en een bewonersinitiatief langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg.

De vragen bleken erg moeilijk. We hopen dat de uitleg bij de antwoorden meer inzicht zullen geven in de verstrekkende gevolgen van de aanstaande dijkversterking.

Lees ook meer over een alternatief van bewonersinitiatief ‘De Ideale Rivierdijk’

Ga naar de antwoorden >>

Goedkeuring Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat het projectplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg” en het wijzigingsplan “Dijkversterking Tiel-Waardenburg: Traject Molenblok te Varik”
zijn goedgekeurd, de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en overige definitieve besluiten voor de
uitvoering van het projectplan zijn genomen.

Lees de volledige kennismaking: 211008 Bekendmaking goedkeuring TIWA_